Privacyverklaring Arbeidsmatchplatform

Stichting Arbeidsmatchplatform Energietransitie (KvK 90817087), hierna te noemen Arbeidsmatchplatform, vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens. We verzamelen, gebruiken en beveiligen persoonsgegevens in overeenstemming met de regels en eisen die uit Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgen.

Verwerking van persoonsgegevens door Arbeidsmatchplatform

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een optimale uitvoering van onze rollen, te weten:

 • Dienstverlener op het terrein van werving & selectie en loopbaanbegeleiding of jobcoaching ten behoeve van personen die op zoek zijn naar, of zich oriënteren op werk;
 • Dienstverlener voor organisaties op het terrein van in- door- en uitstroom van personeel.


Welke persoonsgegevens verwerkt het Arbeidsmatchplatform? 

De verwerkingen betreffen de volgende persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum, geslacht, CV, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van geschiktheid zoals skills, werkervaring en opleiding, gegevens over beschikbaarheid en eventueel een foto.


Voor welke doeleinden verwerkt het Arbeidsmatchplatform persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 1. Jou te begeleiden, adviseren en coachen bij het vinden van een nieuwe baan;
 2. Het aanbieden en beschikbaar houden van je account; 
 3. Voor het uitvoeren van activiteiten van intern beheer; 
 4. Om met jou in contact te kunnen treden en te reageren op gestelde vragen; 
 5. Om je te informeren over relevante arbeidsmogelijkheden en werkgevers; 
 6. het verbeteren van het online platform en de dienstverlening van het Arbeidsmatchplatform; 
 7. Het behandelen van geschillen, het (laten) uitvoeren van in- en externe audits en controles;
 8. Het voldoen aan verzoeken van overheidsinstellingen; 
 9. Het voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de administratieplicht, bewaarplicht, arbeidswetgeving en sociale zekerheidswetgeving.


Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

We baseren de verwerking van de persoonsgegevens op een of meerdere van de volgende rechtsgronden: 

 • Jouw toestemming in het geval toestemming vereist is; 
 • Het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst; 
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 
 • Het behartigen van gerechtvaardigde belangen van het Arbeidsmatchplatform of van een derde. 

Voor de hiervoor als 2 t/m 7 genummerde doeleinden beroept het Arbeidsmatchplatform zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van het Arbeidsmatchplatform is in die gevallen gelegen in managementdoeleinden, controle, onderzoek en analyse van het platform, het diagnosticeren en verhelpen van technische problemen, het doen van statistisch en analytisch onderzoek, voor marketingdoeleinden en het voeren van gedegen administratie.

Je kunt je tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vind je verderop in deze verklaring.

Worden je gegevens uitgewisseld met derde partijen? 

Voor een optimale dienstverlening delen we je persoonsgegevens met onze partners. Denk hierbij aan partners die onze website en e-mailsysteem onderhouden. Deze partners verwerken de persoonsgegevens slechts op instructie en ten behoeve van het Arbeidsmatchplatform.

Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens delen met onze partners die betrokken zijn bij werving en selectie op het Arbeidsmatchplatform. Denk hierbij aan een job coach die jou advies geeft of in contact brengt met een potentiële werkgever, werkgevers die (na toestemming) jouw gegevens ontvangen en partners die betrokken zijn bij het Arbeidsmatchplatform. Ook kan het zijn dat wij jouw gegevens ontvangen van sociale overheden. Dit laatste gebeurt alleen wanneer jij daarvoor toestemming hebt gegeven. 

Verder kunnen we je persoonsgegevens met derde partijen delen die ons ondersteunen in het kader van geschilbeslechting, interne en externe controles en het naleven van wettelijke verplichtingen. 

Tenslotte delen we je gegevens met derden die op de website van het Arbeidsmatchplatform gebruik maken van cookies. Onze website arbeidsmatchplatform.nl of een hiervan afgeleid subdomein of internetadres (URL) kan worden bezocht zonder dat persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals vele andere websites verzamelt onze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie van de gebruiker zoals IP-adres, datum en tijd van toegang en de pagina’s die worden bezocht. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van onze website en om het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen worden opgeslagen en doorgegeven aan derden. Voorts maken wij gebruik van oplossingen voor het genereren van webstatistieken en andere analyse van bezoek aan ons platform om te bekijken hoe onze website wordt gebruikt en hoe we de site eventueel kunnen verbeteren.
Onze cookieverklaring vind je hier: https://arbeidsmatchplatform.nl/cookieverklaring/

Gebruik van artificial intelligence technologie (AI) en profiling 

Wij bieden op de website een “Beroepskeuzetest” aan. Op basis van de testresultaten worden vacatures getoond. Bij het koppelen van de testresultaten aan vacatures maken wij gebruik van AI. Bij het gebruik van AI in dit proces worden geen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van het IP-adres dat tijdelijk wordt opgeslagen om de beroepskeuzetest te kunnen doorlopen. Na afronding van de beroepskeuzetest wordt ook het IP-adres verwijderd.

Wanneer je een account aanmaakt kun je zelf of samen met een jobcoach een profiel met je vaardigheden, functies en interesses opstellen. Op basis van jouw profiel kunnen er vacatures worden getoond en kun je in contact worden gebracht met geïnteresseerde werkgevers. 

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd? 

Arbeidsmatchplatform doet er alles aan om jouw gegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Dit gebeurt aan de hand van administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Hierbij gaat het onder andere om toegangsautorisatie en beveiligde externe opslag van gegevens.

Waar worden de persoonsgegevens verwerkt? 

Je gegevens worden in beginsel binnen de grenzen van de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Voor zover een doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER (derde landen) plaatsvindt, neemt het Arbeidsmatchplatform maatregelen ter waarborging van een passend beschermingsniveau. Verder baseert het Arbeidsmatchplatform de doorgifte naar derde landen, waar mogelijk, op een adequaatheidsbesluit dat is vastgesteld door de Europese Commissie. Indien de Europese Commissie voor een derde land geen adequaatheidsbesluit heeft vastgesteld, neemt het Arbeidsmatchplatform passende waarborgen door de doorgifte te baseren op en te voldoen aan door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen.  

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

 • Met persoonsgegevens wordt in dit verband gedoeld op de gegevens als naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, contactgegevens, opleidings- en werkervaringsgegevens. Gegevens die persé noodzakelijk zijn voor de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening en/of bedrijfsvoering blijven ook na genoemde termijnen bewaard;
 • Voor zover je zelf en vrijwillig jouw persoonsgegevens aan Arbeidsmatchplatform  beschikbaar hebt gesteld, zodat wij in het kader van onze dienstverlening over de gegevens kunnen beschikken, werken wij standaard met een bewaartermijn van 24 maanden, gerekend vanaf de datum waarop de gegevens door jou beschikbaar werden gesteld. Als je nadien van jouw gegevens een update verstrekt, dan geldt vanaf die datum weer de bewaartermijn van 24 maanden.

Na beschreven bewaartermijnen worden persoonsgegevens geanonimiseerd en alleen nog gebruikt voor (interne) rapportages.

Jouw rechten

Zoals beschreven in de AVG heb je een aantal rechten die wij op jouw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen zullen uitvoeren. Mocht de beantwoording van je vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden. 

We zetten de rechten op een rijtje. 

 • Inzagerecht: je kunt de door Het Arbeidsmatchplatform verwerkte persoonsgegevens inzien. 
 • Correctie– en verwijderingsrecht: je kunt gegevens laten wijzigen of verwijderen. Wil je je gegevens laten verwijderen? Verstuur dit formulier
 • Recht van bezwaar: je kunt jezelf altijd afmelden voor bijvoorbeeld e-mailings. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketingdoeleinden is absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.
 • Recht op beperking: als je vindt dat wij niet de juiste persoonlijke gegevens van je hebben, heb je het recht om jouw gegevens tijdelijk te laten ‘bevriezen’. 
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: je kunt je gegevens door ons in een gangbaar machinaal formaat laten overdragen aan een andere organisatie. 
 • Intrekking van toestemming: In al onze e-mailberichten staat standaard onderin het bericht de mogelijkheid om je toestemming weer in te trekken. Je hoeft hiervoor dus geen bezwaar in te dienen. Je hebt altijd het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.  

Wanneer je je rechten wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen. Heb je toegang tot het kandidatenportaal van Arbeidsmatchplatform dan kun je dit zelf doen, anders kun je daartoe contact opnemen met jouw contactpersoon binnen Arbeidsmatchplatform of een bericht sturen naar info@arbeidsmatchplatform.nl.

Toezichthouder

Het staat je verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. Je vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden van) datalek
In geval van aanvullingen, klachten over privacy-bescherming kun je deze rechtstreeks richten aan:

Njord Pattiasina, directeur
njord@arbeidsmatchplatform.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de het Arbeidsmatchplatform. 

Het Arbeidsmatchplatform kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met jou opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om jou de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Deze versie is opgesteld op 28 maart 2024.

Stichting Arbeidsmatchplatform Energietransitie

Statutair adres:
Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem

Postadres:
Nic. Beetsstraat 222, 3511 HG Utrecht

Kamer van Koophandel onder nummer 90817087

Doeleinden gebruik van persoonsgegevens per type bezoeker

TypePersoonsgegevensDoel van verwerkingWettelijke grondslag
Websitebezoeker persoonlijk Naam, e-mailadres en telefoonnummer plus vraag of reactieOp initiatief van de websitebezoeker contact opnemen voor vragen over de dienstverleningDoor instemming met privacyverklaring deelt websitebezoeker contactinformatie die ons in staat stelt in contact te treden
Websitebezoeker zakelijkNaam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatienaam, functietitel plus vraag of reactieOp initiatief van de websitebezoeker contact opnemen voor vragen over de dienstverleningDoor instemming met privacyverklaring deelt websitebezoeker zakelijke contactinformatie die ons in staat stelt in contact te treden
Websitebezoeker kandidaatNaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, info werkervaring, opleidingsinfo, ambitie, CVOp initiatief van de websitebezoeker werkgerelateerde informatie verstrekken waarmee invulling kan worden gegeven aan de dienstverlening op het gebied van arbeidsbemiddelingDoor instemming met privacyverklaring deelt websitebezoeker informatie die ons in staat stelt in contact te treden en dienstverlening te kunnen bieden

Scroll naar boven